Marketing obecny w branży turystycznej

Marketing określa, że pod pojęciem rynku rozumiemy proces, w ramach którego nabywcy oraz sprzedawcy określają co mają zamiar kupować i sprzedawać oraz na jakich warunkach.

Marketing turystyczny w praktyce, czyli o negocjacjach

Negocjacje pomiędzy sprzedającymi oraz kupującymi, a także oferowane przez nich ceny, mają duże znaczenie dla interesów obu stron. Kupujący pytają o dobra i usługi, jeżeli chodzi o marketing.

Sprzedawcy pragną dowiedzieć się, co należy wytwarzać, oraz jakie cechy użytkowe i ceny ich produktów zostaną zaakceptowane. Rynek spełnia więc równocześnie funkcje informacyjne oraz regulujące.

Rynek można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Stosując kryterium obszaru wyróżniamy: rynek lokalny, regionalny, krajowy, kontynentalny i światowy nakierowany na marketing turystyczny. Na podstawie kryterium przedmiotu transakcji wyodrębnia się rynki: dóbr produkcyjnych, dóbr konsumpcyjnych i usług, a także rynki branżowe. Z kolei skala zawieranych transakcji oraz role uczestników kanałów sprzedaży decydują o zasadności wyodrębniania rynku: detalicznego czy hurtowego w odniesieniu do marketingu.

Marketing internetowy a rynek turystyczny

Wszystkie wymienione klasyfikacje rynku uwzględniają przede wszystkim elementy popytu. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa najistotniejsze jest takie zdefiniowanie rynku, które może być bezpośrednio przydatne do ustalenia własnej strategii nakierowanej na marketing internetowy.

W związku z czym pojawiło się określenie używane w myśl którego rynek jest zbiorem aktualnych lub potencjalnych nabywców produktu. Odrębności te wynikają ogólnie rzecz biorąc z cech turystycznego popytu. Wskazuje się także na właściwości przedmiotu wymiany, określanego mianem turystycznego produktu.

Wzrost cen powoduje wzrost podaży o tyle pojemność turystyczna określonych uzdrowisk. Przepustowość muzeów, parków narodowych oraz innych tego typu atrakcji, które przyciągają turystów, jest wielkością względnie stałą.

Rozpatrując ten problem trzeba oczywiście uwzględniać czynnik czasu. W długich, a nawet średnich okresach zasoby niektórych dóbr turystycznych. Są one dziełem ludzkiej twórczości. Mogą się powiększać wystawy osiągnięć gospodarczych, interesujące budowle.

Specyficzne są również możliwości oraz skutki manewrowania podażą w warunkach spadającego popytu. Spadek taki może nastąpić pod wpływem dochodów ludności, rewaloryzacji waluty kraju będącego celem podróży, czy zaistnienia różnych innych okoliczności zniechęcających do podróżowania.

Author: admin2